Polityka prywatności

Polityka prywatności

Stan na dzień 23 maja 2019 roku.

1. Niniejszy dokument „Polityki prywatności” (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników w domenie individuale.pl (dalej jako: „Witryna”).
2. Polityka jest dokumentem spełniającym obowiązek informacyjny opisany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (dalej jako: „RODO”) w stosunku do osób odwiedzających Witrynę oraz udostępniających za jej pośrednictwem swoje dane osobowe.
3. Do danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Witryny stosuje się zasady bezpieczeństwa zgodne z RODO.
4. Administratorem danych jest AB logic Sp. z o.o. (dalej jako: „AB logic”) z siedzibą w Smolicach 1M hala G, 95-010 Stryków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7251679872.
5. Z Witryny dane osobowe użytkownika są zbierane i dalej przetwarzane przez AB logic w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Witryny. W szczególności na Witrynie dostępne są następujące funkcjonalności:
• rekrutacja,
• formularz kontaktowy,
Dodatkowo, Witryna monitorowana jest za pośrednictwem odpowiednich narzędzi analitycznych i w tym celu stosowane są specjalne pliki o nazwie „cookies”, szczegółowo opisane poniżej, a także w „Polityce cookies”, dostępnej na Witrynie.
Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne.
6. AB logic przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
• w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
• rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
• w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
• w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej niż potrzeba (minimalizacja);
• z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
• nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
• zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
7. W zależności od celu, w jakim dane użytkownika są przetwarzane, AB logic wskazuje właściwe podstawy prawne przetwarzania danych użytkownika,
• realizacja tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie zapytania kontaktowego i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom publicznym – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• gdy użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu i tę zgodę wyraża- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
8. W zakres danych gromadzonych automatycznie wchodzą dane protokołu serwera www użytkownika. Protokołowanie aktywujemy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w celu zbadania przypadków, które wymagają wsparcia oraz zagwarantowania stabilności oraz bezpieczeństwa integralności serwera www Witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Każdy zestaw danych zawiera:
• datę oraz godzinę wywołania;
• adres IP klienta i serwera, port oraz status protokołu;
• nazwę wywoływanego pliku lub strony oraz czas wywołania;
• informacje na temat logowania do odpowiedniej usługi internetowej, o ile użytkownik loguje się na swoim koncie;
• typ przeglądarki oraz referrer (ostatnia otwarta strona klienta).
9. AB logic oświadcza, że na Witrynie używamy cookies. Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookies w urządzeniu końcowym (urządzeniu telekomunikacyjnym przeznaczonym do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci Internet, między innymi: telefonie, smartfonie, komputerze czy tablecie)(dalej jako : „Urządzenie”), jak objaśniono poniżej.
Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości witryny internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
Pliki cookie to małe pliki, zawierające ciąg znaków, w którym w sposób otwarty lub zaszyfrowany zapisywane są określone informacje. Cookie są przesyłane przez serwer na urządzenie końcowe użytkownika i tam zapisywane. Służą one początkowo do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego otwierana jest witryna. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której nie jest aktywny. Za pomocą plików cookie można prześledzić drogę poruszania się użytkownika na stronie głównej, a także na innych stronach internetowych. Pliki cookie usprawniają komunikację pomiędzy naszym serwerem a urządzeniem użytkownika, tym samym sprawiając, że korzystanie z Witryny jest bardziej komfortowe. Pliki cookie mogą pochodzić nie tylko od właściciela witryny internetowej, lecz także od innych podmiotów. Za pomocą posiadanej przeglądarki użytkownik ma możliwość wyświetlania zapisanych w urządzeniu plików cookie, usunięcia ich lub też ustawienia takiej konfiguracji, aby były zapisywane tylko wybrane pliki cookie, bądź aby żadne pliki cookie nie były zapisywane. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookie, niektóre funkcje Witryny nie będą działać lub też nie będą działać prawidłowo.
Na Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookie:
• „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny;
• pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
• „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny;
• „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
• „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
Pliki cookies klasyfikowane są następująco:
9. cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego użytkownika są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
10. cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika, pozostając tam do momentu ich skasowania albo wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.
AB logic wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
• prezentowania na Witrynie mapy wskazującej lokalizację siedziby AB logic, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). Korzystanie z map Google ma na celu uatrakcyjnienie Witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO;
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę;
• zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Dodatkowe informacje dotyczące Google Tag Manager zawarte są w wytycznych użytkowania dla tego produktu: http://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
10. Od kandydata do pracy w AB logic (dalej: kandydata) zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917 t.j.), takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez kandydata stanowi wymóg ustawowy, co do kandydata zatrudnianego na podstawie umowy o pracę. Pomimo ciążącego w tym zakresie obowiązku prawnego, ich podanie jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania jest niemożność nawiązania zatrudnienia. Przy okazji przesyłania CV doAB logic, kandydat może również podać inne dane, takie jak ich wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez kandydata jest całkowicie dobrowolne co znajduje podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit a) RODO. AB logic przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy:
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec kandydata lub zgodnie z żądaniem kandydata jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
• przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, to jest art. 22[1] Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
• przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów AB logic i nie wpływa nadmiernie na interesy kandydata ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionymi interesami są ustalanie lub dochodzenie przez AB logic roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
• w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy wcześniejszą zgodę kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – dotyczy to w szczególności zgód na przetwarzanie danych w celach wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach.
• Jeżeli AB logic przetwarza dane osobowe kandydata na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie prosty, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania kandydat nie jest zobowiązany, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z danym kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla konkretnego kandydata.
AB logic przetwarza dane osobowe kandydata w celu:
• podejmowania działań rekrutacyjnych;
• przygotowania umowy o pracę kandydata;
• przestrzegania obowiązków prawnych nałożonych na AB logic;
• wykorzystania danych w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez AB logic – w razie wyrażenia na to zgody przez danego kandydata.
11. Okres przechowywania danych osobowych zależy od ich przetwarzania w celu:
• rekrutacyjnym – przez cały czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy. Po upływie tego czasu dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia AB logic obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do AB logic; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia przez kandydata stosownej zgody, dane osobowe kandydata mogą być przechowywane dla celów wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez AB logic przez czas wynoszący do 1 roku;
• w pozostałych celach wymienionych w treści Polityki – przez okres 1 roku, z tym, że okres przetwarzania danych zawartych w dokumentacji osobowej i płacowej AB logic obejmuje 50 lat od ustania stosunku pracy.
12. AB logic powierza przetwarzanie danych osobowych użytkownika dostawcom usług, z których korzysta, którzy, w zależności od uzgodnień umownych, albo podlegają zaleceniom AB logic co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (pełniąc wtedy rolę podmiotów przetwarzających) bądź samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (działając wtedy jako administratorzy).
AB logic korzysta z usług dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla AB logic usługę analizy ruchu i hostingu witryny.
AB logic udostępnia dane osobowe użytkownika, jeżeli zwrócą się z takim żądaniem uprawnione organy państwowe, w szczególności: sądy jednostki organizacyjne prokuratury i policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. AB logic informuje, że zgodnie z postanowieniami rozdziału III, zawartymi w art. 15-21 RODO, użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez AB logic:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania przetwarzanych danych;
• prawo do usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych.
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek użytkownika, zgłoszony pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@individuale.pl. AB logic rozpatruje nadesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
W ramach wykonywania przysługujących mu praw użytkownik może również w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych w działaniach podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
AB logic zastrzega, że ma funkcjonalne uprawnienie do udzielenia odpowiedzi na wniosek użytkownika w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy), gdzie kryteriami są ilość wniosków lub skomplikowany charakter przesłanego żądania. Przez skomplikowany charakter rozumie się konieczność kompilacji danych z wielu środowisk informatycznych lub niezbędność konsultacji treści wniosku z więcej niż jedną osobą z danego działu lub działów administratora w celu uzyskania informacji będących przedmiotem otrzymanego żądania użytkownika. W takich sytuacjach AB logic zobowiązuje się do poinformowania użytkownika o zaistnieniu takiego przypadku podając za każdym razem uzasadnienie faktyczne.
14. Wdrożyliśmy odpowiednie, organizacyjne i techniczne, środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem lub modyfikacją. AB logic zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez użytkownika zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do tych danych osobowych został w restrykcyjny sposób ograniczony, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
15. Niniejsza Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez AB logic w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na Witrynie.